Small Groups

Freshmen Small Group 2020-2021.png

- FRESHMEN CO-ED -

 Tuesdays @ 7:30pm

text Andrew: (510) 372-3049

text Sam: (510) 282-9813

Women's Small Group 2020-2021.png

- WOMEN'S SMALL GROUP -

Tuesdays @ 7:30pm

text Hannah: (925) 719-5474

text Kayla: (949) 327-1713

text Megan: (916) 802-0829

Co-Ed Small Group 2020-2021.png

- CO-ED -

Mondays @ 7:30pm

text Sean: (707) 502-5083

text Theo: (916) 501-8041

Men Small Group 2020-2021.png

- MEN'S SMALL GROUP -

Mondays @ 3:00pm

text Josh: (916) 548-8809

text Matias: (209) 202-1026

Post-Grad Small Group 2020-2021.png

- POST-GRAD SMALL GROUP -

Wednesdays @ 7:30pm

text Abby: (916) 337-5698

text Mallory: (510) 366-4825